OEE là gì ?

OEE (Hiệu quả thiết bị tổng thể) là tiêu chuẩn vàng để đo lường năng suất sản xuất. Nói một cách đơn giản – nó xác định phần trăm thời gian sản xuất thực sự hiệu quả. Điểm OEE là 100% có nghĩa là bạn chỉ sản xuất Phụ tùng tốt, nhanh nhất có thể, không có Thời gian dừng. Trong ngôn ngữ của OEE, điều đó có nghĩa là Chất lượng 100% (chỉ Bộ phận tốt), Hiệu suất 100% (nhanh nhất có thể) và Tính khả dụng 100% (không có thời gian dừng).

Đo lường OEE là một phương pháp sản xuất tốt nhất. Bằng cách đo lường OEE và các tổn thất cơ bản, bạn sẽ có được những hiểu biết quan trọng về cách cải thiện một cách có hệ thống quy trình sản xuất của mình. OEE là thước đo tốt nhất duy nhất để xác định tổn thất, tiến độ đo điểm chuẩn và cải thiện năng suất của thiết bị sản xuất (nghĩa là loại bỏ lãng phí).  
OEE là gì

Availability

Khả dụng tính đến thời gian Dừng Không Kế Hoạch và Kế Hoạch. Điểm số Khả dụng 100% có nghĩa là quy trình luôn chạy trong Thời Gian Sản Xuất Kế Hoạch.

 

Performance

Hiệu suất có tính đến Chu kỳ chậm và Điểm dừng nhỏ. Điểm Hiệu suất là 100% có nghĩa là khi quá trình đang chạy, nó sẽ chạy nhanh nhất có thể.

 

Quality

Chất lượng có tính đến Khiếm khuyết (bao gồm cả các bộ phận cần Làm lại). Điểm Chất lượng là 100% có nghĩa là không có Lỗi (chỉ có Bộ phận Tốt đang được sản xuất).

 

Overall Equipment Effectiveness

OEE tính đến tất cả các tổn thất. Điểm OEE là 100% có nghĩa là bạn chỉ sản xuất sản phẩm tốt nhất, nhanh nhất có thể, không có Thời gian dừng.

 
5/5 - (1 bình chọn)
Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn