OEE Calculator

Tính OEE

1h 24h
1 ngày 31 ngày
Không nên vượt quá 5910
pcs
m
L
kg
Tốc độ đặt quá thấppcs
trên giờ
trên phút
trên giây

Tính toán các thành phần OEE

0 100% thời gian
"Số lượng sản xuất" của bạn không được vượt quá 5910pcs
Cần trợ giúp khắc phục sự cố?
oee minion 104%

OEE

80.7%

khả dụng

warning sign
133.7%

Hiệu suất

96.4%

Chất lượng