Hệ số OEE

Hệ số OEE trong sản xuất

Trong ngành sản xuất, hệ số OEE (Overall Equipment Effectiveness) là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất và năng suất của thiết bị. Hệ số OEE được tính bằng cách kết hợp ba yếu tố chính: Availability, Performance, Quality. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính hệ số OEE và những ứng dụng của nó trong việc quản lý sản xuất.

Bắt đầu với hệ số OEE

Hãy bắt đầu từ đầu – với All time. Đây còn được gọi là thời gian 24/7 (bao gồm từng phút mỗi ngày).

Bạn bắt đầu với Tất cả Thời gian và sau đó trừ đi Thời gian không sản xuất theo kế hoạch, bao gồm cả thời gian Mất lịch trình, vì trong thời gian này không có kế hoạch sản xuất (ví dụ: nhà máy đóng cửa, giờ giải lao hoặc khoảng thời gian không có đơn hàng). Mất lịch trình được tính trong TEEP (Tổng Hiệu suất Thiết bị Hiệu quả) và không được tính trong OEE.

Thời gian còn lại là Thời gian Sản xuất kế hoạch. OEE bắt đầu từ Thời gian Sản xuất kế hoạch và xem xét kỹ lưỡng tất cả các tổn thất liên quan đến hiệu quả và năng suất xảy ra trong thời gian này, nhằm mục đích giảm thiểu hoặc loại bỏ chúng.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét ba yếu tố OEE, mỗi yếu tố tính đến một loại tổn thất khác nhau. Đó là Availability, Performance, và Quality.

Tham khảo thêm: Demo tính OEE

OEE Availability

OEE tính toán availability bằng tỷ lệ giữa thời gian máy chạy so với thời gian sản xuất kế hoạch. Khả dụng bao gồm mất khả dụng, mọi sự kiện làm dừng quá trình sản xuất kế hoạch trong một khoảng thời gian đáng kể (thường là vài phút, đủ để người vận hành ghi lại nguyên nhân).

Các nguyên nhân dẫn đến mất khả dụng có thể bao gồm các dừng ngoài kế hoạch (ví dụ như lỗi thiết bị hoặc thiếu nguyên liệu) và dừng theo kế hoạch (ví dụ như thời gian chuyển đổi). Thời gian chuyển đổi được tính trong phân tích OEE vì nó là thời gian có thể được sử dụng cho sản xuất. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, thời gian chuyển đổi có thể được giảm đáng kể thông qua SMED (Single-Minute Exchange of Die).

Thời gian sản xuất sau khi trừ mất khả dụng được gọi là thời gian chạy.

OEE Performance

Hiệu suất OEE tính đến Mất hiệu suất, bất kỳ nguyên nhân nào khiến quy trình sản xuất chạy ở tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa có thể khi nó đang chạy (bao gồm cả Chu kỳ chậm và Dừng nhỏ).

Ví dụ về những thứ gây ra Mất hiệu suất bao gồm hao mòn máy móc, vật liệu không đạt tiêu chuẩn, cấp liệu sai và kẹt giấy.

Thời gian còn lại sau khi Mất hiệu suất được trừ đi và được gọi là Thời gian chạy ròng.

OEE Quality

Chất lượng tính đến Tổn thất chất lượng, chiếm các bộ phận được sản xuất không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

Ví dụ về những thứ tạo ra Mất chất lượng bao gồm phế liệu và các bộ phận cần làm lại. Chất lượng OEE tương tự như First Pass Yield, ở chỗ nó xác định Bộ phận tốt là bộ phận vượt qua quy trình sản xuất thành công ngay lần đầu tiên mà không cần phải làm lại.

Thời gian còn lại sau khi trừ đi Mất chất lượng được gọi là Thời gian làm việc hiệu quả.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ đơn giản là đo lường OEE – mà là tối đa hóa Thời gian làm việc hiệu quả.

Review nhanh

Cách để xác định ba hệ số OEE, chúng ta có thể nhanh chóng xem xét từng loại tổn thất và mối quan hệ của nó với các hệ số OEE.

Tổn thất Hệ số OEE
Không đúng lịch trình
  • Không phải là một phần của phép tính OEE (nó là một phần của phép tính TEEP).
Mất khả dụng
  • Tính khả dụng là tỷ lệ của Thời gian chạy so với Thời gian sản xuất theo kế hoạch.
  • Nó tính đến Lỗi thiết bị (điểm dừng ngoài kế hoạch) và Thiết lập và Điều chỉnh (điểm dừng theo kế hoạch) từ Sáu tổn thất lớn .
  • Tính khả dụng 100% có nghĩa là quy trình đang chạy trong Thời gian sản xuất theo kế hoạch mà không có bất kỳ Thời gian dừng nào (không có bất kỳ Điểm dừng ngoài kế hoạch hoặc theo kế hoạch nào).
Mất hiệu suất
  • Hiệu suất là tỷ lệ của Thời gian chạy ròng so với Thời gian chạy.
  • Nó tính đến việc dừng chạy không tải và dừng nhỏ (điểm dừng nhỏ) và giảm tốc độ (giảm tốc độ) từ 6 tổn thất lớn .
  • Hiệu suất 100% có nghĩa là quy trình sản xuất đang chạy ở tốc độ tối đa theo lý thuyết (khi nó đang chạy).
Giảm chất lượng
  • Chất lượng là tỷ lệ của Thời gian làm việc hiệu quả hoàn toàn với Thời gian chạy thuần.
  • Nó tính đến các Lỗi Quy trình (từ chối sản xuất) và Giảm Năng suất (từ chối khởi động) từ 6 Tổn thất Lớn.
  • Chất lượng 100% có nghĩa là không có bộ phận phế liệu hoặc bộ phận cần làm lại.

Tham khảo thêm: Hidden Factory – nhà máy ẩn trong sản xuất

5/5 - (1 bình chọn)
Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn