Đọc bài đăng tiếp theo trong loạt bài này để tìm hiểu thêm về cách Viot đang thách thức MES truyền thống bằng cách tiếp cận nền tảng được xây dựng cho doanh nghiệp có thể kết hợp.