Tag Archives: SAP

MES – Hệ thống vận hành sản xuất

Hệ thống vận hành sản xuất nhà máy (MES - Manufacturing execution system) Tham khảo Wikipedia. Manufacturing execution systems (MES) là hệ thống máy tính được sử dụng trong nhà máy,…
Continue reading