6 tổn thất lớn và cách cải thiện OEE trong sản xuất

Tổn thất OEE và TPM

Một trong những mục tiêu chính của các chương trình TPM và OEE là giảm thiểu và/hoặc loại bỏ cái được gọi là Sáu tổn thất lớn – nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến giảm năng suất do thiết bị trong sản xuất.

Đầu tiên, hãy xác định Sáu tổn thất lớn.

6 tổn thất lớn trong sản xuất

6 tổn thất lớn trong sản xuất

Nắm bắt Sáu tổn thất lớn trong sản xuất để có thêm thông tin chi tiết có thể hành động đối với các yếu tố OEE về tính khả dụng, hiệu suất và chất lượng.

Lỗi thiết bị

Lỗi thiết bị tính đến bất kỳ khoảng thời gian đáng kể nào trong đó thiết bị được lên lịch sản xuất nhưng không chạy do lỗi nào đó. Một cách khái quát hơn để nghĩ về lỗi thiết bị là bất kỳ thời gian dừng hoặc ngừng hoạt động ngoài dự kiến nào. Lỗi thiết bị là mất khả dụng.

Ví dụ về các lý do phổ biến dẫn đến Lỗi thiết bị bao gồm lỗi dụng cụ, hỏng hóc và bảo trì ngoài kế hoạch. Từ góc độ rộng hơn của các điểm dừng ngoài kế hoạch, các lý do phổ biến khác bao gồm thiếu người vận hành hoặc vật liệu, thiết bị ngược dòng bị bỏ đói hoặc bị chặn bởi thiết bị hạ lưu.

Có sự linh hoạt về nơi đặt ngưỡng giữa Lỗi thiết bị (Mất khả năng sử dụng) và điểm dừng nhỏ (Mất hiệu suất). Một nguyên tắc nhỏ là đặt ngưỡng đó dựa trên chính sách của bạn vì lý do theo dõi. Ví dụ: chính sách của bạn có thể là bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào dài hơn hai phút đều phải có lý do liên quan đến nó – và do đó sẽ được coi là Lỗi Thiết bị.

Thiết lập và điều chỉnh

Thiết lập và Điều chỉnh tính đến bất kỳ khoảng thời gian đáng kể nào trong đó thiết bị được lên lịch sản xuất nhưng không chạy do chuyển đổi hoặc điều chỉnh thiết bị khác. Một cách khái quát hơn để nghĩ về Thiết lập & Điều chỉnh giống như bất kỳ điểm dừng theo kế hoạch nào. Thiết lập và Điều chỉnh là Mất khả dụng.

Ví dụ về các lý do phổ biến cho Thiết lập và Điều chỉnh bao gồm thiết lập, thay đổi, điều chỉnh chính và điều chỉnh công cụ. Từ quan điểm rộng hơn về các điểm dừng theo kế hoạch, các lý do phổ biến khác bao gồm vệ sinh, thời gian khởi động, bảo trì theo kế hoạch và kiểm tra chất lượng.

Nguồn lớn nhất của thời gian Thiết lập và Điều chỉnh thường là chuyển đổi (còn được gọi là sẵn sàng hoặc thiết lập), có thể được giải quyết thông qua chương trình SMED (Trao đổi khuôn một phút).

Chạm không và dừng lại

Idling and Minor Stops tính đến thời gian thiết bị dừng trong một khoảng thời gian ngắn (thường là một hoặc hai phút) với việc dừng do người vận hành giải quyết. Một tên gọi khác của Idling and Minor Stops là các điểm dừng nhỏ. Việc Dừng Chạy Không Tải và Dừng Nhỏ là Mất Hiệu Suất.

Ví dụ về các lý do phổ biến cho việc Ngừng Chạy Không tải và Dừng Nhỏ bao gồm cấp liệu sai, kẹt vật liệu, luồng sản phẩm bị cản trở, cài đặt không chính xác, cảm biến bị lệch hoặc bị chặn, các vấn đề về thiết kế thiết bị và vệ sinh nhanh định kỳ.

Danh mục này thường bao gồm các điểm dừng dưới năm phút và không yêu cầu nhân viên bảo trì. Các vấn đề cơ bản thường là mãn tính (cùng một vấn đề/ngày khác nhau), điều này có thể khiến người vận hành phần nào mù quáng trước tác động của chúng. Hầu hết các công ty không theo dõi chính xác Dừng chạy không tải và Dừng nhỏ.

Giảm tốc độ

Tốc độ giảm tính đến thời gian mà thiết bị chạy chậm hơn Thời gian chu kỳ lý tưởng (thời gian lý thuyết nhanh nhất có thể để sản xuất một bộ phận). Một tên khác cho tốc độ giảm là chu kỳ chậm. Tốc độ giảm là Mất hiệu suất.

Ví dụ về các lý do phổ biến làm giảm tốc độ bao gồm thiết bị bẩn hoặc cũ, bôi trơn kém, vật liệu không đạt tiêu chuẩn, điều kiện môi trường kém, người vận hành thiếu kinh nghiệm, khởi động và tắt máy.

Danh mục này bao gồm mọi thứ ngăn quy trình chạy ở tốc độ tối đa theo lý thuyết (còn gọi là Tốc độ chạy lý tưởng hoặc Công suất trên bảng tên) khi quy trình sản xuất đang thực sự chạy.

Lỗi quy trình

Lỗi quy trình chiếm các bộ phận bị lỗi được sản xuất trong quá trình sản xuất ổn định (trạng thái ổn định). Điều này bao gồm các bộ phận bị loại bỏ cũng như các bộ phận có thể được làm lại, vì OEE đo lường chất lượng từ góc độ Năng suất vượt qua đầu tiên. Lỗi quy trình là một tổn thất về chất lượng.

Ví dụ về các lý do phổ biến dẫn đến lỗi quy trình bao gồm cài đặt thiết bị không chính xác, lỗi của người vận hành hoặc xử lý thiết bị và lô hàng hết hạn sử dụng (ví dụ: trong các nhà máy dược phẩm).

Năng suất giảm

Giảm năng suất chiếm các bộ phận bị lỗi được sản xuất từ khi khởi động cho đến khi đạt được sản xuất ổn định (trạng thái ổn định). Điều này bao gồm các bộ phận bị loại bỏ cũng như các bộ phận có thể được làm lại, vì OEE đo lường chất lượng từ góc độ Năng suất vượt qua đầu tiên. Năng suất giảm có thể xảy ra sau khi bất kỳ thiết bị nào khởi động, tuy nhiên, nó thường được theo dõi nhiều nhất sau khi chuyển đổi. Giảm năng suất là giảm chất lượng.

Ví dụ về các lý do phổ biến dẫn đến Năng suất giảm bao gồm chuyển đổi dưới mức tối ưu, cài đặt không chính xác khi chạy bộ phận mới, thiết bị cần chu trình khởi động hoặc thiết bị vốn đã tạo ra chất thải sau khi khởi động (ví dụ: máy ép web).

Sử dụng sáu tổn thất lớn

Sử dụng khuôn khổ Sáu tổn thất lớn sẽ tạo ra một lộ trình cụ thể để cải thiện điểm OEE của bạn.

  • Làm việc để giảm Mất khả dụng dưới dạng Lỗi thiết bị hoặc Thiết lập và Điều chỉnh bảo vệ bạn khỏi các điểm dừng hoặc thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến có thể phòng ngừa được, cũng như giảm thiểu mọi điểm dừng theo kế hoạch.
  • Giải quyết tình trạng Mất hiệu suất do Dừng chạy không tải và Dừng nhỏ, cũng như Giảm tốc độ, ngăn không cho các điểm dừng nhỏ và chu kỳ chậm tích tụ.
  • Cuối cùng, việc giảm thiểu Tổn thất Chất lượng dưới dạng Lỗi Quy trình và Giảm Năng suất sẽ giúp giảm số lượng các bộ phận không sử dụng được được sản xuất trước và trong quá trình sản xuất ở trạng thái ổn định.

Nhìn chung, Sáu tổn thất lớn nêu tên và phân loại các vấn đề mà các nhà sản xuất gặp phải hàng ngày. Làm việc nhất quán trong khuôn khổ này để thực hiện hành động, mỗi lần một mất mát, sẽ dẫn đến điểm OEE được cải thiện liên tục.

Tìm hiểu thêm: OEE là gì?

5/5 - (1 bình chọn)
Trí Cường
tricuong.le@iotvn.vn