Hệ Thống MES – VIOT – IOT Việt

MES - Manufacturing Execution Systems

Hệ thống điều hành và quản lý sản xuất thời gian thực.