case study hệ thống mes thực tế

Triển khai hệ thống MES cho nhà máy Vĩnh Phát

hệ thống cảnh báo andon 4.0 viot

Triển khai hệ thống cảnh báo Andon 4.0 cho Nhà máy Elite (Campuchia)

Hệ thống iot theo dõi máy thực tế IOTVN VIOT

Hệ thống theo dõi máy móc nhà máy Longway